top of page

Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

 

Teatteriyhdistys Vertigo ry

Yhdistysrekisterinumero: 198.611

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

 

Marie Antikainen

Puhelin: 044 999 3831

Sähköpostiosoite: info@teatterivertigo.fi

3. REKISTERIN NIMI

 

Teatteri Vertigon asiakasrekisteri.

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Teatteriyhdistys Vertigo ry:n ylläpitämän Teatteri Vertigon ja asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

 

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Teatteriyhdistys Vertigo ry:n tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

• Teatteri Vertigon palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.

• Teatteri Vertigon ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.

• Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

• Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin sekä Teatteri Vertigon toiminnan kehittämiseen.

• Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Teatteri Vertigon asiakkaana olevat tai aiemmin olleet henkilöt, Teatteri Vertigon postituslistalla olevat henkilöt sekä Teatteri Vertigoon yhteydessä olleet henkilöt.

 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

• Teatteri Vertigon asiakkaana olevan tai aiemmin olleen henkilön perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, sukupuoli, kieli ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

• Teatteri Vertigon ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, asiakashistoria, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja - kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito, tiedot yhteydenotoista ja muut palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot.

• Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö).

• Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.

• Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

• Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 6 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.

 

6. PROFILOINTI

 

Teatteriyhdistys Vertigo ry voi osana henkilötietojen käsittelytoimia hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin palveluiden kysynnän ja asiakaskäyttäytymisen selvitystarkoituksessa. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja markkinointiviestejä.

 

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

 

Teatteriyhdistys Vertigo ry säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilyttämiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 

• Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista.

• Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden Teatteriyhdistys Vertigo ry:n yhteistyökumppaneiden toimittamia tietoja.

 

9. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Teatteriyhdistys Vertigo ry:n yhteistyökumppaneille erikseen sovittavissa tilanteissa Teatteri Vertigon palveluiden toteuttamiseksi, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

Asiakastietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta tarvittaessa niin voidaan tehdä. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

 

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu siten, että tietoihin on rajattu pääsy vain sellaisilla Teatteriyhdistys Vertigo ry:n henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu salasanoin.

 

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

 

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä eri yhteisöpalveluihin kuten Facebook, Twitter tai Instagram. Teatteriyhdistys Vertigo ry ei vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

 

11. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Teatteriyhdistys Vertigo ry:lle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Teatteriyhdistys Vertigo ry voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä.

• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Teatteri Vertigon asiakasrekisteriin tallennetut henkilötiedot.

vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä.

• pyytää tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen. Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

vaatia henkilötietojensa poistamista.

• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Teatteriyhdistys Vertigo ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Teatteri Vertigo voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

12. REKISTERÖIDYN OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Teatteriyhdistys Vertigo ry ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

13. YHTEYDENOTOT

 

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön.

 

Teatteriyhdistys Vertigo ry voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

Mikäli Teatteriyhdistys Vertigo ry havaitsee, että tietopyyntöjä käytetään selkeästi väärin ja haitallisissa tarkoituksissa voi Teatteriyhdistys Vertigo ry kieltäytyä tietopyynnön suorittamisesta.

 

14. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018.

Takaisin

bottom of page